Dagvatten

I Österåkers kommun gäller att varje fastighetsägare ska, när det gäller småhus kunna fördröja minst 10 mm regn- eller smältvatten per 100 kvadratmeter hårdgjord yta. Med en tömningstid på 12 timmar innebär det att cirka 75 % av årsvolymen omhändertas. Som hårdgjord yta räknas tak, stenläggningar, asfaltering mer mera. På en tomt med 200 kvadratmeter tak och 100 kvadratmeter stenläggning behöver alltså 3 kubikmeter vatten kunna hanteras inom fastigheten.

Omhändetagning av Dagvatten.png
 

Utfart och trumma

Fastigheters utfart till väg

Du är som fastighetsägare skyldig att se till att det under infarten till fastigheten finns en vägtrumma som möjliggör för vatten i diket att rinna vidare.

Vid hårdlagda ytor och lutning ut mot vägen skall gallerränna anläggas

Vägtrumma.jpg