top of page

Föreningens Ansvarsområden

Vägar

Av de runt 30 km väg som föreningen ansvarar för är idag allt asfalterat. För att vägarna skall vara i bra skick håller föreningen koll på när vägarna fick ny beläggning senast samt deras skick och med det som underlag bestäms underhållet. Här ingår också reparationer av potthål, dikning, rensning av trummor, åtgärda vattensamlingar, spolning och slamsugning av dagvattenbrunnar mm. Samtliga vägmärken inom området ingår och byts ut vid behov. Österskärsvägen från centrum fram till Österskärs station ansvarar Österåkers kommun för. Ansvaret för Österskärsvägen fram till Österskärs Station ligger på kommunen och inte vägföreningen. Vilka vägar som föreningen ansvarar för kan du hitta på fliken Karta eller klicka här.

Farthinder

Det är många som har önskemål om att sätta upp farthinder på vägarna i sin näromgivning. Beslut fattades på stämman 2003 om vilka villkor som skall vara uppfyllda för att föreningen skall placera ut farthinder. Du kan läsa om vilka villkor som gäller genom att klicka här.

Belysning

Vägföreningen har c:a 780 belysningspunkter, numera samtliga med moderna, energisnåla LED-ljuskällor. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra belysningen där det behövs. En del av vår  belysning sitter på trästolpar ihop med Eon:s luftburna servisledningar. Efterhand som Eon förstärker sitt nät och gräver ner serviserna följer vi med och installerar moderna stålstolpar med nergrävd försörjning.

När det gäller trasiga gatlyktor ber vi fastighetsägarna att vara behjälpliga med felanmälan till Miljöbelysning. Det gör du enklast via att klicka här eller via sidan för felanmälan.

Snöröjning

Föreningen har dygnet runt jour för snöröjningen. Det är för 30 km väg, 10 km cykelväg och 130 parkeringsplatser. Vinterväghållning är en av de större utgifterna föreningen har och läggs ut på entreprenad. Här ingår snöröjning, halkbekämpning, påfyllning av sandlådor samt sandsopning.Policy och målsättning för när entreprenörerna skall ploga och sanda kan du se i dokumentet nedan.

Föreningens Ansvar & Planer: Lista

Stigar,gång- och cykelvägar

Inom Österskärsområdet finns många gångstigar. Enl förrättningen är vi inte ålagda att vinterunderhålla dessa:
Strandängen:Ej belagd, vinterunderhåll inte
Solstigen:Ej belagd, vinterunderhålls inte
Idrottsbacken-Katarinavägen:Vinterunderhålls inte.
Lindholmsviken:Ej belagd, vinterunderhålls inte
Perstorpsparken:    Belagd och vinterunderhålls.
Österskärsvägen-MikaelsvägenBelagd och vinterunderhålls
Riddarvägen(genom Kvarnberget)- ÖsterskärsskolanGrusstig, vinterunderhålls
Saturnusvägen – ÅkersbergavägenGrusad stig, vinterunderhålls inte
Åkersbergavägen- Uranusvägen:Grusad stig, vinterunderhålls inte
Uranusvägen-Vegavägen:Grusad stig, vinterunderhålls inte
Vegavägen- gångväg vid Brf Spåret:Grusad stig, vinterunderhålls inte
Margretelundstrappan:Underhålls av Margretelunds  vägförening
Sättravägen- Sjövägen:Grusad stig, vinterunderhålls inte

Bad ock Lekplatser

Ansvaret för områdets bad och lekplatser ligger på Österåkers kommun, vänd er till dem vid problem.

Grönområden

Vägföreningen har ansvar för att sköta vissa grönytor inom Österskärsområdet. Dessa finns registrerade i Lantmäteriförrättningen från 2002. Bla ingår mer än 100 000 kvm gräsytor som skall klippas och flertal områden med träd. I verksamhetsplanen tas det arbete upp som skall utföras under året och på sikt. Det kan vara att beskära träd och buskar, klippa och förbättra gräsytor, sköta alléer och liknande.

Föreningens Ansvar & Planer: Lista
bottom of page