top of page

Medlemsskap Stadgar, Andelstal och Sekretesspolicy

Stadgar, andelstal och medlemskap: Text

Medlemskap

Vägföreningen är en samfällighetsförening som har ansvar för drift och underhåll av vägar och grönområden. Det är alltså Du, genom ÖV, som tillsammans med övriga boende inom området, förvaltar våra vägar och grönområden. För detta betalar vi alla en obligatorisk årlig avgift till Vägföreningen. Avgiftens storlek beror på om du använder bostaden för permanentbostad eller sommarboende eller enbart har en tomt, samt om Din utfart ansluter till Vägföreningens vägar eller kommunens del av Österskärsvägen. Se vidare under Andelstal. Årsmötet, som äger rum under våren, beslutar om Vägföreningens verksamhet och utser en styrelse som skall förvalta fattade beslut i enlighet med stadgarna. Efter årsmötet utsänds en betalningsavi på vägföreningsavgiften.


Ansvaret för föreningen medför att vägarna ska vara i ett trafikdugligt skick. Det innebär att fastighetsägarna måste informera vägföreningen om de tänker bygga ut eller använda vägarna för tung trafik som kan skada vägen.

Stadgar, andelstal och medlemskap: Lista

Stadgar

Stadgar till samfällighetsföreningen bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Beslut om ändring av stadgarna togs på Vägföreningens stämma 1998-04-21 samt fastställdes på ordinarie stämma 1999-04-13. Länsstyrelsen fastställde därefter stadgarna 1999-10-14. Ändring i stadgarna gjordes på årsstämman. Vissa ändringar i dessa stadgar antogs vid årsstämman 2015-04-16.

Kommentarer till stagarna

Nedan finns förtydlingar och kommenterar till stadgarna.

Andelstal

Fastigheternas andelstal har fastställts genom beslut av Lantmäterimyndigheten vid förrättning
2002-01- 21. Beslutet omfattar andelstal för fastigheter och lägenheter samt särskilda andelstal för
fastigheter med någon form av utökad trafikmängd. Vilket andelstal olika fastigheter har kan du se i listan nedan

Stadgar, andelstal och medlemskap: Lista

Sekretesspolicy

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Denna förordning ersätter den nuvarande personuppgiftlagen (PUL) som i dag reglerar behandling av personuppgifter. En nyhet i och med att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft är att även e-post/e-postadress anses som behandling av personuppgifter. För Vägföreningens del innebär detta att vi måste ha skriftligt godkännande (samtycke) för att få ha er mejladress i vårt medlemsregister. Om ni föredrar att bli kontaktade av Vägföreningen via e-post måste ni därför lämna ett skriftligt godkännande.


I övrigt har Vägföreningen enbart de uppgifter som hämtas från Lantmäteriets Fastighetsregister. Detta register rensas när Fastighetsregistret registrerat ny ägare till fastigheten.

Stadgar, andelstal och medlemskap: Lista
bottom of page