top of page

Långtidsplan 10 år

Vägar/Trafiksäkerhetsåtgärder
· Ett flertal vägar föreslås få gångbana eller gång-och cykelbana
· Åtgärda siktproblem i ett flertal korsningar
· Klippning av privata häckar som inkräktar på vägområdet
· Ombyggnad av Y-korsningar
· Hastighetsdämpande ombyggnad av övergångställen

Vägbelysning
· Utbyte av gamla trästolpar till stål samt jordkabel, vilket görs i samband med
att EON utför ombyggnad av det gamla luftburna nätet
· Fortsatt översyn, förbättring och förtätning av vägbelysningen

Dagvatten/diken/dränering
· Förbättring av dagvattenhanteringen, vilket bl a innebär dikning och trumbyten

Grönområden
· Beskärning av alléer
· Lindholmsviken, förbättring av gräsytor
· Perstorpsparken, fortsatt förbättring av gräsytor, trädbeskärning
· Borgruinen, förbättring av gräsytor
· Övriga gräsytor, förbättring

Framtida aktuella projekt och ombyggnader
o Nybyggnad av gångbana på Andromedavägen
o Nybyggnad av gångbana på Östra Banvägen mellan Vinkelvägen och
Generalsvägen
o Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelväg på Generalsvägen mellan
o Kvarnåsvägen och Bryggvägen
o Nybyggnad av gång- och cykelväg utmed Sätterfjärden, som förbinder
Österskär med Margretelund
o Förbättrad gång- och cykelväg mellan Sättravägen och Sjövägen utmed
Sätterfjärden
o Nybyggnad av gångbana på Åkersbergavägen mellan Andromedavägen och
Tunavägen
o Nyanläggning av vägbelysning på Östra Banvägen delen Södra Åsvägen
Generalsvägen. Utflyttning och ombyggnad av elcentraler från Eons transformatorstationer
översyn av tändsystem för belysningsnätet och ta fram dokumentation
o Totalöversyn med beivrande av felaktigt placerade, vanskötta häckar, plank
och stödmurar som inkräktar på vägområdet.

Vägområde = all mark utanför privat tomter.

Fortsatt översyn av dränering på vägområdet gällande dikning, trummor och
brunnar. Fortsätta planeringsarbete med trafikmätningar och inventeringar av trafiken
för att få fram underlag för fortsatta projekt.
o Upprätta förslag till framtida handlingsprogram för Österskärs Vägförening
inom följande områden. Vägar/trafiksäkerhet, vägbelysning,
dagvatten/diken/dränering, park/grönområden och administration
o Framför allt måste framtida projekt inriktas på ombyggnader som stärker
trafiksäkerheten i området.
o För att hantera större kostsamma arbeten föreslås att finansiering görs via
årliga avsättningar för investering

Långtidsplan 10 år: Lista
bottom of page