top of page

Parkering av Fordon

Österskärs Vägförening är att betrakta som ett tätbebyggt område.  Vårt vägnät består av 29,2 km belagda vägar med skiftande vägbredd.

Det finns 130 allmänna p-platser.

Vägföreningens regler är att fordon skall parkeras på den egna tomtmarken.

Parkera inte på vägarna/vägområden, särskilt inte vintertid då snöröjningen försvåras eller helt omöjliggörs. Vägarna är för smala och inte dimensionerade för parkering. Parkering på vägarna försvårar, försämrar framkomlighet och fördyrar underhållsarbetet och trafiksäkerheten.

Trafikförordningen gäller och Österåkers kommun ansvarar för trafikövervakningen. Inte Österskärs Vägförening. Om ni ser felparkerade bilar och liknande anmäl det direkt till kommunen eller appen för felanmälningar.

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Det finns också lokala bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken.


Här har vi några viktiga generella bestämmelser.

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper:

Du får inte stanna eller parkera så att

  • fara uppstår

  • du hindrar eller stör andra

På gata eller allmän väg får du parkera högst 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Detta gäller inte i de fall generella regler förbjuder stannande eller parkering t.ex. backkrön, korsning eller om särskild utmärkning anger annat. På vägföreningens allmänna p-platser får du parkera högst 24 timmar i följd oavsett dag.

Inom tättbebyggt område får du inte stanna eller parkera på allmänna platser utanför vägen t.ex. diken, i skiljeremsor, i parker, i planteringar eller liknande.

Parkering: Text
bottom of page