top of page

När skall du betala slitageavgift

En fastighetsägare är skyldig att meddela Vägföreningen om byggnation på sin fastighet. Anmälan om mer omfattande transportverksamhet skall anmälas till Vägföreningen senast tre veckor innan byggverksamheten inleds eftersom slitageavgiften måste fastställas.  Övrig byggnation får vägföreningen via Byggnadsnämndens protokoll.

SLITAGEAVGIFT

Slitageavgift skickas ut när vi får  byggnadsnämnden protokoll om startbesked för en byggnation på er fastighet för nytt hus, atterfallshus eller Bolundare.

BAKGRUND

Din fastighet deltar i en gemensamhetsanläggning, vars vägar förvaltas av Öster-skärs Vägförening. Som ägare av fastigheten är Du medlem i föreningen, vilket  enligt lag är obligatoriskt. Din fastighet svarar därför tillsammans med övriga medlemmar för drifts- underhålls- och investeringskostnader för vägarna.

För detta har för Din fastighet, liksom för övriga deltagande fastigheter, fastställts ett  särskilt andelstal med ledning av respektive fastighets beräknade användning av vägen.

Genom en särskild bestämmelse, § 48a i anläggningslagen, har en fastighet som tillfälligt använder sig av vägen i väsentligt större omfattning än vad som svarar mot fastighetens andelstal, ålagts skyldighet att ersätta vägföreningen de merkostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen av vägarna. En tung transport sliter lika mycket som 10 000 personbilstransporter.

Gällande rutin/föreskrift

För att kunna säkerställa en god väghållning även vid tillfälliga tyngre belastningar på föreningens vägar har det därför utarbetats en särskild rutin som ska följas. Det gäller vid såväl din förestående utökade användning av vägen som i övriga fall där föreningens vägar kan antas användas mera frekvent än normalt med tunga fordon.

Föreskriften syftar till att föreningen skall få ersättning dels för det extra slitage som särskilt tung trafik till och från en fastighet orsakar vid ett husbygge eller någon annan tillfällig, omfattande användning av vägen.

Vägföreningen kommer också kräva ersättning för visuella vägskador som kan ha  uppstått under byggets gång.

Vägföreningens stämma år 2017 fastställde ersättningsbeloppen för olika typer av belastningar.

Fast slitageavgift fastslogs enligt nedan

  1. för ett husbygge av en permanentbostad på obebyggd tomt utgör slitage-ersättningen 11 300 kronor

  2. för ett Attefallshus, eller större tillbyggnad (ca 25 – 50 kvm), pool etc utgör slitageavgiften 2 250 kronor

  3. för annan omfattande transportverksamhet, t ex byggande av flerbostadshus utförs beräkning av slitageersättningen för det speciella fallet

  4. Omedelbart efter det att fastighetens tillfälliga transportbehov upphört skall fastighetsägaren göra anmälan härom till Vägföreningen. Besiktning sker då vid behov av Vägföreningen

Ovanstående friskriver inte fastighetsägaren eller byggherren från att vid händelse av att mer omfattande skador uppkommit på vägen eller vägområdet i fastighetens närhet även ersätta återställningskostnaderna.

Avgiften skall betalas till Vägföreningens bankgiro 230-9474.

Slitageavgift: Text
betongbil-och-huset-.jpg
Slitageavgift: Bild
bottom of page