top of page

Staket, murar och plank

Detta är från Österåkers kommun, följ länken om du vill komma dit direkt.

Bygglov behövs alltid för murar som är högre än 50 cm och för täta plank. Här kan du även läsa om vad som gäller för staket, spaljéer, pergola och stängsel.

Murar

För murar som är högre än 50 centimeter krävs alltid bygglov, oavsett om din fastighet ligger inom eller utanför planlagt område. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida en så kallad stödmur.

En mur som understiger 50 centimeter är bygglovbefriad om muren ligger väl in på egen fastighet och inte strider mot eventuell detaljplan i övrigt. Tänk på att området mot gata/vägområde ofta är markerat med så kallad prickmark i detaljplanen. Det innebär att detta område inte får bebyggas med bygglovfria murar utan bygglov för detta måste sökas.

Plank

Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket (max 1,2 meter) och/eller har mindre än 50 procent genomsiktlighet. För att få bygga plank krävs bygglov. Byggnadsnämnden är normalt sett restriktiv att lämna bygglov för plank som ska placeras mot väg eller gata.

Bygglovsfria murar och plank?

Till ett en- och tvåbostadshus får du anordna en skyddad uteplats med mur eller plank inom 3,6 meter från bostadshuset utan bygglov om muren/planket inte är högre än 1,8 meter. Om muren/planket byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Staket

Du får bygga staket utan bygglov om det är max 1,20 meter över mark. Genomsiktligheten ska vara cirka 50%. Staket ska placeras på din tomt så att allt underhåll kan ske från egen fastighet. Vill du placera staketet på tomtgräns ska du ha grannens medgivande.

Spaljé

En spaljé är en öppen konstruktion med stor genomsiktlighet och kräver inte bygglov oavsett höjd.

Pergola

En pergola är ett öppet trädgårdsarrangemang (består av parvisa stolpar som är sammanbundna med överliggare) som har stor genomsiktlighet och kräver inte bygglov.

Stängsel

Ett stängsel (exempelvis Gunnebostängsel) är helt genomsiktligt och kräver inte bygglov oavsett höjd.

Glöm inte strandskyddet

Trots att staket, spaljéer, pergola eller stängsel inte kräver bygglov kan åtgärden kräva strandskyddsdispens om din tomt ligger nära vatten.

Hur ansöker jag?

För att ansöka om bygglov för mur eller plank behöver du fylla i en blankett och bifoga ett antal handlingar. Det är viktigt att ansökan är korrekt ifylld och att alla de handlingar du skickar in är fullständiga och fackmannamässigt utförda. Annars kan du behöva komma in med kompletteringar och handläggningstiden blir längre.

Handlingar för bygglov för murar och plank

Följande handlingar ska insändas i 2 exemplar och vara i störst A3-format. I exempelritningarna framgår hur fasadritningarna och detaljritningen ska se ut.

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett. Den finns att ladda ned under denna punktlista.

  • För murar krävs en markplaneringsritning i skala 1:200. På markplanritningen ska du visa hur du planerar din tomt. Du ska rita in murar, stödmurar, nivåer, eventuella slänter.

  • Situationsplan upprättad på primärkarta i skala 1:500. På primärkartan ska murarna/planket ritas in och måttsättas till närmaste tomtgränser.

  • Fasadritning i skala 1:100 på planerat plank.

  • Detaljritning i skala 1:50 på planerat plank.

  • Eventuellt behövs en marksektionsritning i skala 1:100 om du ska bygga murar.

Blanketter och exempelritningar hittar du på kommunenshemsida via länken längst upp på denna sida.

Innan du börjar byggnationen

Innan du börjar bygga måste du även ha  fått ett startbesked.

I enkla ärenden beslutar byggnadsnämnden om startbesked tillsammans med bygglovet. Är det ärenden som kräver tekniskt samråd beslutar byggnadsnämnden om starbesked så snart samrådsmötet genomförts och vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas.

Börjar du bygga utan startbesked tas en sanktionsavgift ut.

Staket Brevlåda: Text
bottom of page